دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 23-1050kr

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP ENVY 23-1050kr در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 9.­17.­10.­2828 Rev.­ A

  اندازه : 150.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  116 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 10.­0.­1.­4512 Rev.­ A

  اندازه : 127.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • Original Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.02   انتشار : 5.­100.­82.­105 Rev.­ A

  اندازه : 67.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  106 جستجوها
 • Original Texas Instruments USB Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : 1.­12.­16.­0 Rev.­ A

  اندازه : 2.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  101 جستجوها
 • Original HP Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.02   انتشار : 6.­5.­1.­2700 Rev.­ A

  اندازه : 187.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • Original IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 6.­10.­6398.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • Original Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 6.­1.­7601.­28099 Rev.­ A

  اندازه : 12.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  92 جستجوها
 • Original Texas Instruments USB Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 1.­12.­16.­0 Rev.­ A

  اندازه : 2.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Keyboard OSD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.03   انتشار : 1.­5.­0.­7 Rev.­ A

  اندازه : 5.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • My Display Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 1.­12.­4 Rev.­ A

  اندازه : 19.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  87 جستجوها
 • Original Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 11.­0.­0.­1032 Rev.­ A

  اندازه : 12.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  87 جستجوها
 • Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­30.­59.­49 Rev.­ A

  اندازه : 15.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­10.­6419.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  83 جستجوها
 • HP ENVY 23-1050kr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2015.01.22   انتشار : 8.­17 Rev.­A

  اندازه : 4.38 Mb   (MSZIP)

  80 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­2.­8400.­28123 Rev.­ A

  اندازه : 18.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • Realtek Ethernet Controller _­Win7x64 (DTO) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.11   انتشار : 7.­85.­423.­2014 Rev.­A

  اندازه : 5.7 Mb   (MSZIP)

  76 جستجوها
 • HP ENVY 23-1050kr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.01.07   انتشار : 7.­09 Rev.­ A

  اندازه : 4.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Original Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 8.­15.­10.­2696 Rev.­ A

  اندازه : 152.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.14   انتشار : 8.­17.­12.­9619 Rev.­ A

  اندازه : 171.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • IDT High Definition Audio Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.09   انتشار : 6.­10.­6429.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  68 جستجوها
 • Original Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 3.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  65 جستجوها
 • Original ITE Infrared Transceiver درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 5.­1.­0.­7 Rev.­ A

  اندازه : 1.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • Original Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 7.­53.­216.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  60 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­18.­13.­593 Rev.­ A

  اندازه : 265.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • Original HP Bluetooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 12.­0.­0.­1671 Rev.­ A

  اندازه : 171.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • Original AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 1.­1.­64.­56 Rev.­ A

  اندازه : 4.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 1.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­ A

  اندازه : 49.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP ENVY 23-1050kr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.07.10   انتشار : 8.­16 Rev.­A

  اندازه : 4.39 Mb   (MSZIP)

  49 جستجوها
 • HP ENVY 23-1050kr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Cyberlink Power2Go Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 6.­1.­6305 Rev.­ A

  اندازه : 100.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Original Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.14   انتشار : 8.­0.­0.­1262 Rev.­ A

  اندازه : 41.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­2.­612.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه