دانلود رایگان درایورهایHP ENVY Phoenix 800-019eb

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP ENVY Phoenix 800-019eb در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  77 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (MSZIP)

  70 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  70 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  69 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 10.­0.­8.­5511 Rev.­ A

  اندازه : 139.6 Mb   (MSZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.31   انتشار : 9.­18.­10.­2989 Rev.­ A

  اندازه : 148.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.09.23   انتشار : HH20 Rev.­A

  اندازه : 1.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.06   انتشار : 12.­0.­0.­1082 Rev.­ A

  اندازه : 17.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Hauppauge TV Player Application Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.14   انتشار : 1.­0.­31099 Rev.­ A

  اندازه : 33.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.25   انتشار : 10.­18.­10.­3325 Rev.­ A

  اندازه : 159.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.25   انتشار : 6.­10.­6457.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Atheros Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 10.­0.­0.­263 Rev.­ A

  اندازه : 35.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.31   انتشار : 9.­0.­0.­1287 Rev.­ A

  اندازه : 52.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­10.­6486.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.25   انتشار : 9.­18.­13.­1110 Rev.­ A

  اندازه : 212.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.25   انتشار : 8.­11.­201.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 1.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.03   انتشار : 9.­4.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 1.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.12   انتشار : 9.­18.­13.­1141 Rev.­ A

  اندازه : 213.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.13   انتشار : RK05 Rev.­A

  اندازه : 1.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­5.­10.­1658 Rev.­ A

  اندازه : 57.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 80.­20 Rev.­ A

  اندازه : 11.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • Hauppauge TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.30   انتشار : 4.­3.­5.­30297 Rev.­ A

  اندازه : 1.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.05.15   انتشار : UH06 Rev.­ A

  اندازه : 2.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 800-019eb BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.11.13   انتشار : 80.­24 Rev.­A

  اندازه : 10.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • CyberLink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  32 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 8.­18.­621.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 1.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.01   انتشار : 12.­8.­2.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 18.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • Atheros Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.11   انتشار : 10.­0.­0.­227 Rev.­ A

  اندازه : 89.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • nVidia Graphics Add-on Unified درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.06   انتشار : 9.­18.­13.­1141 A

  اندازه : 212.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه