HP Pavilion 500-216ef درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion 500-216ef در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : AMD Graphics
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2014.01.03
انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A
اندازه : 209.01 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 44
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 500-216ef

 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.03   انتشار : 6.­2.­9200.­30164 Rev.­ A

  اندازه : 8.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  85 جستجوها
 • Broadcom 802.­11ac/­n Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.16   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­D

  اندازه : 36.67 Mb   (MSZIP)

  83 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.28   انتشار : 8.­947.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 155.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 209.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  77 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Wireless Network Controller

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.06   انتشار : 10.­0.­0.­263 Rev.­ A

  اندازه : 35.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.08   انتشار : 6.­2.­9200.­30164 Rev.­ A

  اندازه : 8.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.24   انتشار : 12.­8.­2.­1000 A

  اندازه : 17.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • AMD Unified Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 215.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • AMD Unified Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.10   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 215.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.19   انتشار : 9.­0.­0.­1287 A

  اندازه : 52.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • 3C14 Original Realtek NIC (Towers Win7 64-bit)

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.19   انتشار : 7.­67.­1226.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.81 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Atheros Wireless Network Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.13   انتشار : 10.­0.­0.­251 Rev.­ A

  اندازه : 73.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه