HP Pavilion 500-216ef درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion 500-216ef در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : AMD Graphics
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2014.01.03
انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A
اندازه : 209.01 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 51
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 500-216ef

 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.03   انتشار : 6.­2.­9200.­30164 Rev.­ A

  اندازه : 8.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  106 جستجوها
 • Broadcom 802.­11ac/­n Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.16   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­D

  اندازه : 36.67 Mb   (MSZIP)

  102 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.28   انتشار : 8.­947.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 155.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 209.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Wireless Network Controller

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.06   انتشار : 10.­0.­0.­263 Rev.­ A

  اندازه : 35.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.24   انتشار : 12.­8.­2.­1000 A

  اندازه : 17.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • AMD Unified Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 215.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  81 جستجوها
 • Pixela TV Tuner

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 2.­10.­1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 8.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.08   انتشار : 6.­2.­9200.­30164 Rev.­ A

  اندازه : 8.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.19   انتشار : 9.­0.­0.­1287 A

  اندازه : 52.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • Atheros Wireless Network Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.13   انتشار : 10.­0.­0.­251 Rev.­ A

  اندازه : 73.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • AMD Unified Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.10   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 215.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  71 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه