دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion - 500-530kx

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP Pavilion - 500-530kx در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP Pavilion - 500-530kx سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.13   انتشار : RK05 Rev.­A

  اندازه : 1.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.09   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­B

  اندازه : 36.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • HP Pavilion - 500-530kx سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.09.23   انتشار : HH20 Rev.­A

  اندازه : 1.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Broadcom 20702 Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.20   انتشار : 12.­0.­0.­9840 Rev.­A

  اندازه : 43.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP Pavilion - 500-530kx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Broadcom 802.­11ac/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.16   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­D

  اندازه : 36.67 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • Broadcom 2070/­20702 Bluetooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­5.­1.­5700 Rev.­A

  اندازه : 151.75 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion - 500-530kx سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.29   انتشار : 17.­12.­0.­5 Rev.­S

  اندازه : 116.84 Mb   (MSZIP)

  40 جستجوها
 • Broadcom 802.­11n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.18   انتشار : 6.­30.­223.­228 Rev.­A

  اندازه : 32.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Pixela StationTV X Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.23   انتشار : 1.­01.­1002.­3 Rev.­A

  اندازه : 69.08 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Pixela TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 2.­10.­1.­0 Rev.­B

  اندازه : 7.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 8.­0.­64.­70 Rev.­B

  اندازه : 1.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Realtek Ethernet Controller _­Win8/­Win8.­1x64 (DTO) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.05   انتشار : 8.­35.­716.­2014 A

  اندازه : 5.64 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 10.­2.­64.­98 Rev.­B

  اندازه : 777 Kb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • RF Remote Control درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 1.­1.­25.­0 Rev.­B

  اندازه : 1.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Intel Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.10   انتشار : 17.­0.­1422.­2 Rev.­D

  اندازه : 6.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • AVerMedia TV Player درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.16   انتشار : 1.­81.­14053001 Rev.­A

  اندازه : 76.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • Broadcom 802.­11b/­g/­n WLAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 6.­223.­215.­14 Rev.­C

  اندازه : 36.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Realtek USB Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.06   انتشار : 6.­3.­9600.­30175 Rev.­A

  اندازه : 8.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه