دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion p6-2220t CTO

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP Pavilion p6-2220t CTO در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Cyberlink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 8.­0.­5705 Rev.­ A

  اندازه : 574.09 Mb   (MSZIP)

  147 جستجوها
 • Original Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 6.­0.­1.­6463 Rev.­ A

  اندازه : 177.3 Mb   (MSZIP)

  140 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 6.­0.­1.­6662 Rev.­ A

  اندازه : 53.07 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  139 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­ A

  اندازه : 49.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  138 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2220t CTO نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  137 جستجوها
 • Original Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.02   انتشار : 5.­100.­82.­105 Rev.­ A

  اندازه : 67.41 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  131 جستجوها
 • Original Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 6.­0.­1.­6463 Rev.­ A

  اندازه : 173.67 Mb   (MSZIP)

  128 جستجوها
 • Original Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 3.­2.­12.­0 Rev.­ A

  اندازه : 23.71 Mb   (MSZIP)

  125 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.01   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­A

  اندازه : 48.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  114 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 9.­17.­10.­2828 Rev.­ A

  اندازه : 150.9 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  113 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­18.­13.­529 Rev.­ A

  اندازه : 435.27 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  112 جستجوها
 • Original HP Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.02   انتشار : 6.­5.­1.­2700 Rev.­ A

  اندازه : 187.15 Mb   (MSZIP)

  107 جستجوها
 • Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­30.­59.­49 Rev.­ A

  اندازه : 15.87 Mb   (MSZIP)

  97 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 8.­17.­12.­9628 Rev.­ A

  اندازه : 152.56 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • Original AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 8.­960.­11.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 151.99 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • Original Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 8.­15.­10.­2696 Rev.­ A

  اندازه : 113.86 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Original HP Bluetooth درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 12.­0.­0.­1671 Rev.­ A

  اندازه : 171.86 Mb   (MSZIP)

  89 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : 3.­2.­14.­0 Rev.­ A

  اندازه : 33.29 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 8.­17.­12.­9628 Rev.­ A

  اندازه : 199.34 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • Original Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 7.­53.­216.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.75 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 11.­6.­0.­1030 Rev.­ A

  اندازه : 12.92 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 1.42 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Cyberlink Power2Go Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 6.­1.­6305 Rev.­ A

  اندازه : 100.06 Mb   (MSZIP)

  77 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.16   انتشار : 4.­2.­5.­0 Rev.­ 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (MSZIP)

  76 جستجوها
 • Original AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 8.­960.­11.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 109.62 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • Original Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 8.­0.­0.­1262 Rev.­ A

  اندازه : 23.98 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 8.­17.­12.­9628 Rev.­ A

  اندازه : 152.56 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  70 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 5.­0.­3.­0 Rev.­ A

  اندازه : 26.56 Mb   (MSZIP)

  69 جستجوها
 • Original Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 8.­15.­10.­2696 Rev.­ A

  اندازه : 152.33 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • Original Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 7.­53.­216.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.7 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Keyboard OSD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.03   انتشار : 1.­5.­0.­7 Rev.­ A

  اندازه : 5.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­2.­612.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 8.­17.­12.­9628 Rev.­ A

  اندازه : 199.34 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 10.­0.­1.­4512 Rev.­ A

  اندازه : 127.87 Mb   (MSZIP)

  53 جستجوها
 • AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­982.­10.­0 Rev.­ A

  اندازه : 150.65 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Original Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 9.­3.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 3.57 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه